Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (ΚΚΕ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣΑμφιλεγόμενες ιστορικές απόψεις επικρατούν ως προς την αυθεντικότητα των εγγράφων που αφορούν τις «συμφωνίες συνεργασίας» μεταξύ των στρατευμάτων κατοχής και των διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων την περίοδο 1941-1944. Όσο αφορά το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ,
έχουν παρουσιασθεί κατά καιρούς έγγραφα που αναφέρονται σε συμφωνίες, όπως αυτή του Λειβαδίου και Μελισσοχωρίου μεταξύ του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και των Γερμανικών και Βουλγαρικών στρατευμάτων.

1) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ - ΕΛΑΣ (Λειβαδίου)

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1) Καπετάν Κίτσος, Διοικητής 2 ου Τάγματος του 31 ου Συντάγματος ΕΛΑΣ, ενεργώντος ως αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ (Ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας) με εξουσιοδότηση του Μεράρχου ΧΙ Μεραρχίας Λασσάνη και 2) Ταγματάρχης Εριχ Φένσκε , διοικητής της μονάδος 31756 ως εκπρόσωπος των ενόπλων Γερμανικών δυνάμεων της Στρατιάς Αιγαίου, συνελθόντες σήμερον την 1ην Σεπτεμβρίου 1944 στο χωριό Λειβάδι περιφέρειας Θεσσαλονίκης, συνεφωνήσαμεν τα παρακάτω:

1ον) Ο ΕΛΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εμποδίσει την υποχώρηση του Γερμανικού Στρατού στην περιοχή της Ο.Μ.Μ, μπαίνοντας σε κάθε εκενούμενο τμήμα μετά την αναχώρηση και του τελευταίου Γερμανού Στρατιώτου.

2ον) Παράλληλα η Γερμανική Γ. Α.Σ. Δ. Μ.Α (Γερμανική Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Μακεδονίας)υποχρεούται να διατάξη την υποχώρηση των ταγμάτων ααφαλείας από την πόλι της Θεσσαλονίκης την οποία και θα παραδώση στον εφεδρικό ΕΛΑΣ και στην πολιτική οργάνωση του ΕΑΜ, σύμφωνα με λεπτομεριακό σχέδιο που τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Ο.Ο.Μ-ΕΑΜ) και Γ.Α.Σ.Δ. ΜΑ) θα καθορίσουν.

30ν) Ο ΕΛΑΣ εγγυάται την ζωή των Γερμανών στρατιωτών που προσχώρησαν στις τάξεις του, φθάνει να υποσχεθούν πως θα πολεμήσουν στο πλευρό του ενάντια ενάντια σε οιονδήποτε εχθρόν του Λαικού Στρατού.

4ον) Ο ΕΛΑΣ δεν φέρνει καμμία ευθύνη αν αντιλαικές προδοτικές ομάδες επιτεθούν κατά των Γερμανικών Δυνάμεων.

50ν) Η Γ.Α.Σ.Δ ΜΑ θα παραχωρήσει στον ΕΛΑΣ βαρύ οπλισμό και ανάλογο πολεμικό υλικό για την εξουδετέρωση των παραπάνω ομάδων.

60ν) Ο ΕΛΑΣ με τους όρους αυτούς και με την συνεργασία των Βουλγάρικών και Αλβανικών παρτιζάνικων τμημάτων αναλαμβάνει την καταπολέμηση των αντιλαικών ομάδων.

Το σύμφωνο αυτό γράφτηκε σε δύο, το ένα στην Ελληνική Γλώσσα και το παρέλαβε ο ταγματάρχης Έριχ Φένσκε, και το δεύτερο στην Γερμανική και το παρέλαβε ο Καπετάν Κίτσος.

Λειβάδι 1Σ)βρίου 1944

Ο αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ

Καπετάν Κίτσος

Για την Γ. Σ. Α. Δ. ΜΑ

Έριχ Φένσκε2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΕΑΜ/ ΕΛΑΣ (Μελισσοχωρίου)

«Σήμερον την 20ην Σεπτεμβρίου του 1944 εν Μελισσοχωρίω Μακεδονίας οι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι του ΚΚΕ, του Βουλγαρικού Στρατού, του Ε.Λ.Α.Σ. και της Π.Ε.Ε.Α. συνεφωνήσαμε και αποφασίσαμε τα κάτωθι, προς ενίσχυσιν του κοινού απελευθερωτικού μας αγώνος καθώς και δια την μελλοντικήν μας συνεργασίαν.

ΑΡΘΡΟΝ 1ον. Άμεσος υποστήριξις του Ε.Λ.Α.Σ. με πολεμικόν υλικόν δια του Βουλγαρικού Στρατού.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον. Ό Βουλγαρικός Στρατός δεν θα επιτεθή κατά του Ε.Λ.Α.Σ. και θα υποστήριξη τας επιχειρήσεις του και εναντίον Κυβερνητικών Στρατευμάτων και εναντίον Εθνικιστικών Σωμάτων.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον. Κατά την Αγγλοαμερικανικήν απόβασιν εν Ελλάδι ο Ε.Λ.Α.Σ. υποχρεούται να συμπεριλάβη εις τας τάξεις του Βουλγαρικά Στρατεύματα και να τα υποστηρίξη.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον. Κατά την απόβασιν θα ενωθούν τα Βουλγαρικά Στρατεύματα και ο Ε.Λ.Α.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον. Ό Ε.Λ.Α.Σ. υποχρεούται εν περιπτώσει υποχωρήσεως να υποστήριξη τα Βουλγαρικά Στρατεύματα μέχρι συνόρων.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον. Όλο το Βουλγαρικό πολεμικό υλικό το ευρισκόμενον εις Μακεδονίαν και Θράκην θα παραχωρηθή εις τον Ε.Λ.Α.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον. Ό Ε.Λ.Α.Σ. αναλαμβάνει τον έφοδιασμόν του Βουλγαρικού Στρατού.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον. Ό Ε.Λ.Α.Σ. αναλαμβάνει την προστασίαν της Βουλγαρικής μειονότητας και της περιουσίας αυτής και θα διευκολύνη έφ' όσον αύτη θα ζήτηση την αναχώρησίν της εις την Βουλγαρίαν, συναποκομίζουσα και την περιουσίαν της.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον. Από κοινού άγων εναντίον εκείνων πού εναντιούνται εις τον Ε.Λ.Α.Σ. και το ΚΚΕ.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον. Το ΕΑΜ, το ΚΚΕ και ο Ε.Λ.Α.Σ. αναλαμβάνουν να σχηματίσουν μίαν Διεθνή Μακεδονίαν μετά το τέλος του πολέμου.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον. Κατάργησις συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας - Ελλάδος και Σερβίας.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον. Ουδείς Βούλγαρος θα συλληφθή εν Μακεδονία και Θράκη από τον Ε.Λ.Α.Σ.

Εν Μελισσοχωρίω την 20η-9-1944 Δια το Κ.Κ. Βουλγαρίας: Φιλίπποβιτς, Γραμ. Βουλγαρικής Λέσχης

Δια τον Βουλγαρικόν Στρατόν: Γιούνωφ, Υπολοχαγός

Δια τον Ε.Λ.Α.Σ.: Αυγερινός Δια την Π.Ε.Ε.Α.: Στασινόπουλος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ